ACB CHINT

ACB Chint NXA16H06-MD3-AC220/230/240TP

71,846,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H06-MD4-AC220/230/240TP

94,064,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H06-MF3-AC220/230/240TP

52,158,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H06-MF4-AC220/230/240TP

62,184,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H08-MD3-AC220/230/240TP

75,999,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H08-MD4-AC220/230/240TP

99,540,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H08-MF3-AC220/230/240TP

53,093,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H08-MF4-AC220/230/240TP

66,388,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H10-MD3-AC220/230/240TP

78,234,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H10-MD4-AC220/230/240TP

102,467,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H10-MF3-AC220/230/240TP

53,623,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H10-MF4-AC220/230/240TP

67,677,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H12-MD3-AC220/230/240TP

79,830,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H12-MD4-AC220/230/240TP

104,531,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H12-MF3-AC220/230/240TP

56,281,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H12-MF4-AC220/230/240TP

69,078,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H16-MD3-AC220/230/240TP

83,023,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H16-MD4-AC220/230/240TP

108,660,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H16-MF3-AC220/230/240TP

60,173,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16H16-MF4-AC220/230/240TP

71,768,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N06-MD3-AC220/230/240TP

71,846,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N06-MD4-AC220/230/240TP

89,826,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N06-MF3-AC220/230/240TP

51,965,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N06-MF4-AC220/230/240TP

59,356,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N08-MD3-AC220/230/240TP

76,743,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N08-MD4-AC220/230/240TP

95,988,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N08-MF3-AC220/230/240TP

53,274,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N08-MF4-AC220/230/240TP

63,369,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N10-MD3-AC220/230/240TP

78,978,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N10-MD4-AC220/230/240TP

97,852,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N10-MF3-AC220/230/240TP

54,767,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N10-MF4-AC220/230/240TP

64,600,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N12-MD3-AC220/230/240TP

80,590,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N12-MD4-AC220/230/240TP

99,823,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N12-MF3-AC220/230/240TP

55,886,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N12-MF4-AC220/230/240TP

65,939,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N16-MD3-AC220/230/240TP

83,023,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N16-MD4-AC220/230/240TP

103,765,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N16-MF3-AC220/230/240TP

59,177,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

ACB Chint NXA16N16-MF4-AC220/230/240TP

68,505,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT