Biến tần Vào 3 Pha 220VAC - Ra 3 Pha 220VAC

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

8,481,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-150LFU

27,533,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLB1-0D40T2G

2,288,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLB1-0D75T2G

2,464,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLB1-01D5T2G

2,882,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLB1-02D2T2G

3,333,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLB1-0004T2G

2,035,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLB1-05D5T2G

5,214,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0055IS7-2NO

10,150,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0075IS7-2NO

11,220,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0110IS7-2NO

17,710,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0150IS7-2NO

19,840,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0185IS7-2NO

26,720,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0220IS7-2NO

30,270,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV004IG5A-2

3,280,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV008IG5A-2

3,550,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV015IG5A-2

4,100,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV022IG5A-2

4,750,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV037IG5A-2

5,350,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV040IG5A-2

5,350,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV055IG5A-2

8,000,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV075IG5A-2

8,990,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV110IG5A-2

16,680,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV150IG5A-2

19,250,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV185IG5A-2

22,200,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV220IG5A-2

26,300,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0008IS7-2NO

7,930,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0022IS7-2NO

8,760,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0008H100-2CONN

5,443,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0015H100-2CONN

5,804,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS LSLV0022H100-2CONN

6,536,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS LSLV0037H100-2CONN

7,350,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS LSLV0055H100-2CONN

8,860,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS LSLV0075H100-2CONN

10,100,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN

11,480,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS LSLV0150H100-2CONN

15,460,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS LSLV0185H100-2CONN

20,100,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV12H018M3

3,209,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT