Biến tần Vào 3 pha 690 VAC - Ra 3 pha 690 VAC

Biến tần Control Techniques F600-07600230A10100AB103

66,566,500 VNĐ 95,095,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07600300A10100AB103

70,716,800 VNĐ 101,024,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07600360A10100AB103

80,087,700 VNĐ 114,411,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07600460A10100AB103

88,650,100 VNĐ 126,643,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07600520A10100AB103

102,548,600 VNĐ 146,498,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07600730A10100AB103

118,279,700 VNĐ 168,971,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-08600860A10100AB103

137,529,700 VNĐ 196,471,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-08601080A10100AB103

160,876,100 VNĐ 229,823,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601250A10100AB103

197,112,300 VNĐ 281,589,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601250A10100AN103

193,901,400 VNĐ 277,002,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601250E10100AB103

190,628,900 VNĐ 272,327,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601250E10100AN103

197,674,400 VNĐ 282,392,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550A10100AB103

219,134,300 VNĐ 313,049,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550A10100AN103

215,923,400 VNĐ 308,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550E10100AB103

215,168,800 VNĐ 307,384,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550E10100AN103

236,559,400 VNĐ 337,942,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601720E10100AB103

224,917,000 VNĐ 321,310,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601720E10100AN103

249,141,200 VNĐ 355,916,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601970E10100AB103

232,093,400 VNĐ 331,562,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601970E10100AN103

257,257,000 VNĐ 367,510,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11602250E10100AB103

268,329,600 VNĐ 383,328,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11602250E10100AN103

297,905,300 VNĐ 425,579,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11602750E10100AB103

282,235,800 VNĐ 403,194,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11602750E10100AN103

313,443,900 VNĐ 447,777,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11603050E10100AB103

325,964,100 VNĐ 465,663,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11603050E10100AN103

362,577,600 VNĐ 517,968,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601250A10100AN103

193,901,400 VNĐ 277,002,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601250E10100AB103

190,628,900 VNĐ 272,327,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601250E10100AN103

197,674,400 VNĐ 282,392,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550A10100AB103

219,134,300 VNĐ 313,049,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550A10100AN103

215,923,400 VNĐ 308,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550E10100AB103

215,168,800 VNĐ 307,384,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09601550E10100AN103

236,559,400 VNĐ 337,942,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601720E10100AB103

224,917,000 VNĐ 321,310,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601720E10100AN103

249,141,200 VNĐ 355,916,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601970E10100AB103

232,093,400 VNĐ 331,562,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10601970E10100AN103

257,257,000 VNĐ 367,510,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11602250E10100AB103

268,329,600 VNĐ 383,328,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11602250E10100AN103

297,905,300 VNĐ 425,579,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11602750E10100AB103

282,235,800 VNĐ 403,194,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT