SSR SRH1 Series

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-A230-N

1,949,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1210-N

519,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1215-N

553,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1220-N

612,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1230-N

785,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1240-N

818,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1260-N

1,417,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1410-N

620,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1410R-N

620,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1415-N

647,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1415R-N

647,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1420-N

842,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1420R-N

711,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1430-N

1,105,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1430R-N

1,105,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1440-N

1,335,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1440R-N

1,335,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1460-N

1,431,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-1460R-N

1,431,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2210-N

519,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2215-N

479,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2220-N

612,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2230-N

785,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2240-N

818,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2260-N

1,417,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2410-N

620,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2415-N

647,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2420-N

711,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2430-N

958,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2440-N

1,335,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-2460-N

1,431,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-4210-N

519,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-4215-N

479,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-4220-N

612,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-4230-N

785,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-4240-N

818,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-4260-N

1,417,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-A220-N

1,787,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-A260-N

2,272,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Rơle bán dẫn 1-pha Autonics SRH1-A420-N

1,970,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT