Biến tần iS7 - Dòng biến tần tải nặng (LS)

Biến tần Ls SV0055IS7-2NO

10,150,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0075IS7-2NO

11,220,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0110IS7-2NO

17,710,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0150IS7-2NO

19,840,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0185IS7-2NO

26,720,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0220IS7-2NO

30,270,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0008IS7-4NO

7,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV0015IS7-4NO

8,020,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV0022IS7-4NO

8,400,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0022IS7-4NO

8,620,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0055IS7-4NO

9,860,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0075IS7-4NO

10,690,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0110IS7-4NO

16,520,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0150IS7-4NO

18,290,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0185IS7-4NO

22,620,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0220IS7-4NO

25,640,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0370IS7-4NO

41,590,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV0450IS7-4NO

49,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0550IS7-4NO

54,500,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0750IS7-4NO

64,650,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0008IS7-2NO

7,930,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0015IS7-2NO 1.5kW

8,250,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0022IS7-2NO

8,760,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0037IS7-2NO 3.7kW

9,060,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV0015IS7-4NOFD

9,970,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0022IS7-4NOFD

10,410,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0055IS7-4NOFD

12,400,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV1100IS7-4SOD

115,210,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0900IS7-4SOD

108,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần LS SV0008IS7-4NOW

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0008IS7-4NOFD 0.75kW

9,500,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0037IS7-4NOFD 3.7kW

740,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0075IS7-4NOFD 7.5kW

13,430,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0110IS7-4NOFD 11kW

20,750,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0150IS7-4NOFD 15kW

24,250,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0185IS7-4NOFD 18.5kW

29,330,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0220IS7-4NOFD 22kW

33,090,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0300IS7-2SO 30kW

45,120,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT